Adres IP - Indywidualny numer, który z reguły posiada każde urządzenie podłączone do Internetu.
Logi Systemu – automatyczny komputerowy zapis informacji przekazywanych serwerowi przez urządzenie Użytkownika przy każdym połączeniu. Może zawierać w szczególności adres IP, pozwalający z pewnym przybliżeniem ustalić skąd nastąpiło połączenie ze stroną internetową.
Konto – utworzony i utrzymywany w Serwisie zbiór danych informatycznych dotyczących Użytkownika Zarejestrowanego, który pozwala na zapewnienie takiemu użytkownikowi szczególnych funkcji lub usług w Serwisie.
Materiały – wszelkie treści udostępnianie w Serwisie odpłatnie lub nieodpłatnie, w tym także treści reklamowe.
Regulamin Serwisu – regulamin Serwisu Internetowego Aero2 dostępny na stronie internetowej  aero2.pl.
Serwis - informacyjny serwis internetowy dostępny pod adresem aero2.pl oraz adresami podrzędnymi wraz z dostępnymi za jego pośrednictwem Materiałami, funkcjami i usługami, określonymi szczegółowo w Regulaminie Serwisu lub regulaminach usług szczególnych.
Użytkownik – Użytkownik niezarejestrowany lub Użytkownik Zarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany - osoba fizyczna lub system informatyczny działający w wyniku działania osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, korzystający z zasobów informacyjnych Serwisu, od chwili wywołania adresu internetowego Serwisu lub adresu podrzędnego, do chwili zamknięcia zakładki/okna przeglądarki z tak wywołanym adresem strony.
Użytkownik Zarejestrowany – osoba fizyczna, która przy zawarciu umowy z Aero2  zarejestrowała się w Serwisie, podając wszystkie niezbędne do tego celu dane, dla której zostało utworzone Konto.
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze serwisu internetowego Aero2 dostępnego na stronie aero2.pl
i podstronach  (dalej „Serwis”).
Administratorem danych osobowych jest Aero2 - spółka pod firmą „Aero2” Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305767, REGON: 141266349 z kapitałem zakładowym w wysokości 91 958 700,00 PLN, NIP 701 01 23 529 (dalej: „Aero2”).
Aero2 jest usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 114, poz. 1204 ze zmianami).
Zbiór danych osobowych użytkowników został zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerem [zbiór zgłoszony dnia 01 grudnia 2014r.].
Dane zbierane automatycznie przez obsługujące Serwis systemy informatyczne nie stanowią danych osobowych w znaczeniu ustawy o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe zbierane na potrzeby zakładania Konta Użytkownika Zarejestrowanego wykorzystywane będą do założenia konta oraz jego prawidłowego utrzymywania, wraz z przypisanymi do konta usługami, a także do dokonywania zmian w konfiguracji konta.
Dane podawane przez Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie są podawane dobrowolnie.
Dane osobowe Użytkowników Zarejestrowanych będą przetwarzane przez Aero2 wyłącznie w następujących celach:
a)      Świadczenia usług w ramach Serwisu;
b)      Promocji i marketingu bezpośredniego towarów lub usług znajdujących się w ofercie Aero2.
Przetwarzanie danych osobowych wymaga udzielenia przez Użytkownika zgody, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla każdego ze wskazanych celów jest wyraźnie opisana i odbywa się poprzez zaznaczenie przez Użytkownikach wyodrębnionej opcji na przejrzystym formularzu udostępnionym w Serwisie, przed założeniem konta lub zmianą jego rodzaju.
Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik podaje w Formularzu Rejestracyjnym następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, pesel, adres email, telefon.
Użytkownikowi Zarejestrowanemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich poprawienia, uzupełnienia oraz usunięcia. W tym celu należy zwrócić się do Aero2 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@aero2.pl wraz z danymi, które umożliwią jednoznaczną identyfikację Użytkownika. Użytkownik zarejestrowany może też modyfikować dane samodzielnie za pośrednictwem swojego Konta w Serwisie.
Aero2 zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych Użytkownika, w żaden inny sposób niż to wynika z celu Serwisu.
Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Aero2 może także przekazać dane Użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości w celu ochrony uzasadnionych interesów własnych lub dochodzenia przysługujących mu praw, w tym także w przypadku, gdy Użytkownik swymi działaniami narusza przepisy prawa lub Regulaminu Serwisu.
W Serwisie do podanych przez Użytkownika danych dostęp posiada Administrator, jego pracownicy oraz podmioty obsługujące Serwis i obsługujące system płatności za usługi dodatkowe.
Korzystanie z niektórych Usług może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem danych osobowych Użytkownika.
Aero2 oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
Mimo zastosowania zabezpieczeń zgodnych z aktualną wiedzą i normami, nie można całkowicie wykluczyć ryzyka wykorzystania przez nieuprawnione osoby danych osobowych zdobytych wskutek przestępstwa kradzieży tych danych.
Dla poprawy bezpieczeństwa Użytkownik powinien przechowywać loginy, hasła i inne dane autoryzacyjne w miejscach niedostępnych dla osób trzecich i nie udostępniać ich nikomu. Hasła powinny być zmieniane.
Aero2 zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników, w szczególności takie jak adres IP, data i czas wizyty w Serwisie. Aero2 nie łączy takich informacji z danymi osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika.
Aero2 wykorzystuje informacje, o których mowa w ust. 1 wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu.
Aero2 stosuje tzw. pliki „cookies”. Pliki Cookies to obsługiwane przez przeglądarki internetowe informacje tekstowe mające na celu ułatwianie przeglądania stron internetowych. Za pomocą plików cookies nie są gromadzone lub przetwarzane dane osobowe. Pliki cookies umożliwiają dostosowanie Serwisu do indywidualnych ustawień i preferencji Użytkownika. Aero2 stosuje również Cookies podmiotów zewnętrznych, które umożliwiają optymalizację komunikacji marketingowej, zliczanie ruchu użytkowników na stronie oraz personalizowanie treści (np. reklamowych) pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

O nas

Jesteśmy dostawcą usług z branży telekomunikacyjnej.
Jako jedyni w Polsce świadczymy Bezpłatny Dostęp do Internetu.

Dowiedz się więcej

Centrum Pomocy

Zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Wszystko, co chcesz wiedzieć o Internecie od Aero2.

Przejdź do FAQ

BOK

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszego Internetu?
Twoje urządzenie nie działa poprawnie?

Skontaktuj się z nami