Adres IP - Indywidualny numer, który z reguły posiada każde urządzenie podłączone do Internetu.

Logi Systemu – automatyczny komputerowy zapis informacji przekazywanych serwerowiprzez urządzenie Użytkownika przy każdym połączeniu; może zawierać w szczególnościadres IP, pozwalający z pewnym przybliżeniem ustalić skąd nastąpiło połączenie ze stroną internetową.

Konto – utworzony i utrzymywany w Serwisie zbiór danych informatycznych dotyczących Użytkownika Zarejestrowanego, który pozwala na zapewnienie takiemu użytkownikowi szczególnych funkcji lub usług w Serwisie.

Materiały – wszelkie treści udostępnianie w Serwisie odpłatnie lub nieodpłatnie, w tym także treści reklamowe.

Regulamin Serwisu – regulamin Serwisu Internetowego Aero2 dostępny na stronie internetowej aero2.pl.

Serwis - informacyjny serwis internetowy dostępny pod adresem aero2.pl oraz adresam ipodrzędnymi wraz z dostępnymi za jego pośrednictwem Materiałami, funkcjami i usługami, określonymi szczegółowo w Regulaminie Serwisu lub regulaminach usług szczególnych.

Użytkownik - osoba fizyczna lub system informatyczny działający wwyniku działania osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, korzystający z zasobów informacyjnych Serwisu, od chwili wywołania adresu internetowego Serwisu lub adresu podrzędnego, do chwili zamknięcia zakładki/okna przeglądarki z tak wywołanym adresem strony. Użytkownikiem jest również osoba, która przy zawarciu umowy z Aero2 zarejestrowała się w Serwisie, podając wszystkie niezbędne do tego celu dane, dla którejzostało utworzone Konto.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu.

Administratorem danych osobowych jest Aero2 - spółka pod firmą „Aero2” Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-028), al. Stanów Zjednoczonych 61A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305767, REGON: 141266349 z kapitałem zakładowym w wysokości 91 958 700,00 PLN, NIP 701 01 23 529 (dalej: „Aero2”). Aero2 wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować na adres: ido@aero2.pl.

Aero2 jest właścicielem Serwisu i usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 sierpnia 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 114, poz. 1204 ze zmianami).

Dane zbierane automatycznie przez obsługujące Serwis systemy informatyczne nie stanowią danych osobowych w znaczeniu ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe zbierane na potrzeby zakładania Konta Użytkownika wykorzystywane będą do założenia konta oraz jego prawidłowego utrzymywania, wraz z przypisanymi do konta usługami, a także do dokonywania zmian w konfiguracji konta.

Dane podawane przez Użytkownika w Serwisie są podawane dobrowolnie.

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Aero2 wyłącznie w następujących celach:

a) Świadczenia usług w ramach Serwisu lub na zlecenie przez Aero2 podmioty współpracujące;

b) Promocji i marketingu bezpośredniego towarów lub usług znajdujących się w ofercie Aero2, lub na podstawie zgody Użytkownika, także innych podmiotów.

Przetwarzanie danych osobowych wymaga udzielenia przez Użytkownika zgody, na podstawie art. 7  pkt. 1 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanym dalej RODO. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest niezbędna, jest każdorazowo wyraźnie opisana i odbywa się poprzez zaznaczenie przez Użytkownika wyodrębnionej opcji na formularzu udostępnionym w Serwisie, przed założeniem konta lub zmianą jego rodzaju.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usług w ramach Serwisu oraz do dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu.

Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik podaje w Formularzu Rejestracyjnym następujące dane osobowe: imię, nazwisko, pesel, adres dostawy, dane do faktury, adres email, numer telefonu kontaktowego.

Użytkownik ma prawo dostępu do jego danych osobowych i otrzymania ich kopii oraz może żądać  sprostowania danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Uprawnienie to realizowane jest poprzez przesłanie na adres wnioskirodo@aero2.pl stosownego wniosku wraz z danymi, które umożliwią jednoznaczną identyfikację Użytkownika oraz zrealizowanie żądania zgodnie z wnioskiem. W przypadku, gdy dane osobowe są niezbędne do świadczenia Usługi, żądanie ich usunięcia jest traktowane jako oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej usługi i przynosi skutki określone w Regulaminie.

Użytkownik zarejestrowany może też modyfikować dane samodzielnie za pośrednictwem swojego Konta w Serwisie.

Aero2 zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych Użytkownika, w żaden inny sposób niż wynikający z celu Serwisu.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Aero2 może także przekazać dane Użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości w celu ochrony uzasadnionych interesów własnych lub dochodzenia przysługujących mu praw, w tym także w przypadku, gdy Użytkownik swymi działaniami narusza przepisy prawa lub Regulaminu Serwisu.

W Serwisie do podanych przez Użytkownika danych dostęp posiada Administrator, upoważnieni przez niego pracownicy oraz podmioty obsługujące Serwis i obsługujące system płatności za usługi dodatkowe.

Korzystanie z niektórych Usług może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem danych osobowych Użytkownika. Niektóre usługi dostępne za pośrednictwem Serwisu świadczone są przez podmioty współpracujące z Aero 2 i w takim przypadku Użytkownik zaakceptuje osobne regulaminy i polityki prywatności przygotowane przez te podmioty.

 

Aero2 oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z RODO oraz ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Mimo zastosowania zabezpieczeń zgodnych z aktualną wiedzą i normami, nie można całkowicie wykluczyć ryzyka wykorzystania przez nieuprawnione osoby danych osobowych zdobytych wskutek przestępstwa kradzieży tych danych.

Dla poprawy bezpieczeństwa Użytkownik powinien przechowywać loginy, hasła i inne dane autoryzacyjne w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych. Hasła powinny być odpowiednio mocne i powinny być okresowo zmieniane.

Aero2 zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników, w szczególności takie jak adres IP, data i czas wizyty w Serwisie. Aero2 nie łączy takich informacji z danymi osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika.

Aero2 wykorzystuje informacje, o których mowa powyżej, wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu.

Aero2 stosuje tzw. pliki „cookies”. Pliki Cookies to obsługiwane przez przeglądarki internetowe informacje tekstowe mające na celu ułatwianie przeglądania stron internetowych. Za pomocą plików cookies nie są gromadzone lub przetwarzane dane osobowe. Pliki Cookies umożliwiają dostosowanie Serwisu do indywidualnych ustawień i preferencji Użytkownika. Aero2 stosuje również Cookies podmiotów zewnętrznych, które umożliwiają optymalizację komunikacji marketingowej, zliczanie ruchu użytkowników na stronie oraz personalizowanie treści (np. reklamowych) pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Usług Serwisu, niektóre funkcje w Serwisie mogą być niedostępne lub będą działać niepoprawnie.

Serwis używa systemu Google Analytics, Google AdWords i innych narzędzi analitycznych Google, jak również Facebook Pixel, które pomagają określić sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników w celu udoskonalenia działania Serwisu. Narzędzia te wykorzystują pliki Cookies.